Algemene Voorwaarden en Privacy Wetgeving (NL , ENG)

NEDERLANDS

PRIVACY POLICY BIJ VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van www.lasheys.com wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

 

Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze websites | diensten/producten, aangeboden door onszelf, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op kwaliteit en service en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar diensten/ producten, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via [elektronische weg | via de post informatiebrochures] en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, gelieve hierover een mail te sturen naar info@lasheys.com.

Daarnaast herkent onze webserver automatisch [uw IP-adres | uw domeinnaam] telkens u onze website bezoekt.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van LaShey’s. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met LaShey’s heeft afgesloten.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

    Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

 •   Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren. 

(eventueel) Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

LaShey’s behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoefenen:

 • Ofwel door een brief te versturen aan: LaShey’s, Eikenlei 107, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor of email info@lasheys.com
 • Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

Termijn van bewaring van uw gegevens

LaShey’s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Uw gegevens worden verwerkt door LaShey’s. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: info@lasheys.com . De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker: Ovatu Portal

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN INZAKE VERKOOP VAN GOEDEREN AAN CONSUMENTEN 

(voor toelichting omtrent de verplicht op te nemen informatie zie de informatie die hierboven wordt verstrekt)

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna ‘de klant’) worden geplaatst bij de verkoper. 

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website www.lasheys.com . Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan. 

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip de website www.lasheys.com worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

De verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. 

1. Identiteit van de verkoper 

Naam onderneming: LaShey’s

Rechtsvorm: Eenmanszaak
handelend onder de naam: Shey Peral

Adres maatschappelijke zetel: Eikenlei 107, 2690 Sint-Job-in-‘t-Goor, Belgie

Vestigings- en bezoekadres: Eikenlei 107, 2690 Sint-Job-in-‘t-Goor, Belgie

Telefoonnummer: +32 3 344 69 29

E-mailadres:  info@lasheys.com

Bereikbaarheid: tijdens kantooruren

Ondernemingsnummer: 0633766326
Btw-identificatienummer: BE0633766326

2. Aanbod en assortiment

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product. 

Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via info@lasheys.com

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden de verkoper niet. 

3. Het herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (1)

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (2) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht (3)

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 1. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht (4).

 

 1. Instructies voor het invullen van het formulier
  1. Voeg hier één van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde tekst in:
 1. in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, van stadsverwarming of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd :
  “van de sluiting van de overeenkomst”;
 2. voor verkoopovereenkomsten :
  “waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;
 3. voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : 

“waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

 1. voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen :
  “waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;
 2. voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode :
  “waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.
 1. Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.
 1. Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen:
  “U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen”.
 1. Voor verkoopovereenkomsten waarbij u niet heeft aangeboden in geval van herroeping de goederen zelf af te halen, dient u onderstaande tekst in te voegen:
  “Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.
 1. Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst:
 1. voeg in :
 • “Wij zullen de goederen afhalen.”, of
 • “U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan … [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;
 1. voeg in :
 • “Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.”;
 • “De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.”;
 • Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden :
  “De directe kosten van het terugzenden van de goederen, … EUR [vul het bedrag in] komen voor uw rekening.”;
  of indien de kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend :
  “De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer … EUR [vul het bedrag in].”,
  of
 • Indien bij een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van de overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd: “Wij zullen de goederen op onze kosten bij u afhalen.”, en
 1. voeg in : 

“U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”.

 

 1. In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in beperkte volumes of in een welbepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, of van stadsverwarming, voeg de volgende tekst in :
  “Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten of de levering van water/gas/elektriciteit/stadsverwarming [doorhalen wat niet van toepassing is] te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan 

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Datum
 • Handtekening van consument(en) 

(Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4. Weigeren van bestellingen 

De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed*
 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • Bij overmacht.

5. Prijs van het goed 

De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het wordt woordelijk omschreven. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen. 

Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-,  service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

6. Aankoop van goederen

De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De Koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

Bij betaling met creditcard worden de kosten van de aankoop na het tot stand komen van de overeenkomst afgeschreven.

7. Betaling 

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

Bij nietbetaling houdt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de klant.  

8. De wijze van betaling – aanvaarde betaalmiddelen 

Contant bij afhaling van de goederen.

Alle soorten online betaalsystemen. 

9. De wijze en termijn van levering 

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het goed vermeld. 

Andere bepalingen met betrekking tot levering en termijn van levering: Bestellingen worden ten laatste 1ste werkdag na bestelling verzonden met uitzondering van aangekondigde vakanties of afwezigheid. Levertermijn hangt af van land van bestemming.

De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. 

Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

De door de verkoper opgegeven leveringsdata zijn niet bindend en louter indicatief. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers. 

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

Eventuele bepalingen met betrekking tot verzekering:

10. Annulering 

In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € ……….. en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

11. Garantie 

De verkoper levert aan de klant een zaak die met de overeenkomst in overeenstemming is. De bepalingen omtrent de wettelijke garantieverplichting zijn van toepassing overeenkomstig artikel 1649 bis Burgerlijk Wetboek.

De klant geniet de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt de verkoper zich ertoe het defecte goed (of onderdeel daarvan) kosteloos te vervangen of herstellen. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtagegoederen n of goederen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door de verkoper aangewezen derde.

12. Eigendomsvoorbehoud 

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de goederen die de verkoper levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen. 

De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper op de hoogte te brengen.   

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. 

De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen. 

13. Overmacht 

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking, e.d.

14. Klachten 

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper als volgt: 

 • Per e-mail via: info@lasheys.com
 • Per telefoon via: +32 3 344 69 29 op ma, di, do, vrij van 10u00 tot 17u00.

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname. 

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen. 

 
15. Aansprakelijkheid van de verkoper 

De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en de verkoper. 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

17. Deelbaarheidsclausule 

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

18. Privacy

De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken. 

De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. 

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.

De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper. 

 

ENGLISH

 

PRIVACY POLICY FOR PROCESSING PERSONAL DATA

We are convinced that the protection of the privacy of customers is essential and, where we process your personal data, we do so in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 and the Belgian law of 8 December 1992 for the protection of privacy with regard to the processing of personal data.

This page describes the privacy policy applied to the www.lasheys.com website as well as the processing of all information collected during or following your visit to this website.

We kindly invite you to carefully read this privacy statement and to take note of the content. Possible future adjustments cannot be excluded. We therefore ask you to regularly read this privacy statement to keep abreast of these possible changes.

Approval

By using our websites services / products offered by ourselves, you accept that certain personal data are automatically collected and processed in accordance with the purposes described below.

Purpose of the processing of personal data.

When registering on this website and / or placing an order, you will be asked to provide a number of personal details. This personal data is necessary for the correct and smooth functioning of the webshop, such as the processing of your order, and the correspondence with you. The data is used to deliver the goods and services you have requested.

These personal data are processed with a view to quality and service and allow us to respond to your request, in particular your request for services / products, to make continuous improvements to the website and to the services / products that are offered to you. , and adapt it to your needs. In this regard, we reserve the right to use your information for market and satisfaction surveys or for the development of services / products, possibly by using subcontractors.

Thanks to this data, we can also provide you via [electronic means | forward information brochures by post and other commercial information about new services / products, promotions, benefits, etc.

If you do not wish to receive publicity from us, please send an email about this to info@lasheys.com.

In addition, our web server automatically recognizes [your IP address | your domain name] every time you visit our website.

Processing of the personal data and the persons who have access to the processed data

The information provided is included in LaShey’s files. The data will only be processed to the extent that the processing is necessary for the implementation of the agreement that you have concluded with LaShey’s.

We may combine the information we have collected from you with the information we have obtained from other sources. This allows us to improve the overall accuracy and completeness of the information and to better coordinate our contacts with you.

In addition, we may also collect information regarding your use of our websites. We use various techniques for this, including cookies.

Legal basis for processing

The data is processed based on the following legal basis:

– Your permission, regarding the visit to our website.

A contractual relationship as soon as you purchase our services / products.
If you object to the processing of your data, the agreement cannot be continued and you cannot make further use of our services.

Sharing the data

We share your personal data with your permission or if necessary to complete a transaction or deliver a product you have requested.

(optional) When you provide payment information to make a purchase, we will share payment information with banks and other entities that process payment transactions or provide other financial services, and to prevent fraud and mitigate credit risk.

Your personal information will not be sold or sent to third parties, nor made public. Your data will not be passed on to organizations in countries outside the European Union.

LaShey’s reserves the right to use or disclose your data when this is necessary to safeguard the integrity of the website, when required by law, when the processing is of vital importance to you, when the processing must be done to to perform a task in the public interest or when data processing is necessary to represent a legitimate interest.

Finally, and to the extent that you have explicitly agreed in advance, we may share your personal data with suppliers who are contractually bound to us and who offer services or products that may be of interest to you.

You can withdraw your consent at any time.

Your rights with regard to the data collected by us

In accordance with the General Data Protection Regulation, you have a right of access, a right to change and delete data that relates to you. You also have the right to object to their processing within the limits of the legislation. You have the right to transfer your data to a third party.

You can exercise your rights:

Either by sending a letter to: LaShey’s, Eikenlei 107, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor or email info@lasheys.com
Or, if applicable, by consulting your account on our website
You also have the option to refuse the sending of information letters and other commercial information by clicking on the “Unsubscribe” link on each transmission.

If you exercise the right to oppose the sending of direct marketing, this only applies to the e-mail address provided. If you receive commercial messages at multiple e-mail addresses, you must unsubscribe as many times. If you wish to deregister by letter, you must clearly state all e-mail addresses that you wish to deactivate.

Term of retention of your data

LaShey’s does not store your personal data for longer than necessary for the purpose for which it was provided or is required by law. As a general rule, we keep personal data up to 5 years after the last use.

Security and confidentiality

We undertake to maintain the confidentiality of your personal data and have taken security measures to prevent any loss, misuse or falsification of these personal data.

Contact details of controller and processor

Your data is processed by LaShey’s. You can contact us at the following e-mail address: info@lasheys.com. The data is also processed by a processor appointed by us: Ovatu Portal

Cookies

Cookies are small files that are temporarily stored on your hard drive via the website. These small files facilitate navigation and contribute greatly to the user-friendliness of the website. Surfing our website may result in the installation of cookies on your computer. They simplify the visit and improve the ergonomics of the dialogue.

If you wish to be notified by the browser when a cookie is being sent, you can adjust your browser settings. You can refuse the installation of these cookies on your computer, but such refusal may prevent access to certain services of the websites.

If you do not wish to receive cookies, you can choose “do not accept cookies” in your browser settings. You will then no longer receive cookies. However, this can lead to loss of functionality and loss of user-friendliness of the website.

Links to other websites

Links included on the website are purely for informational purposes. Despite careful content control, no liability is accepted, neither for the content of external links, nor for the observance of a privacy policy that is identical to the policy as defined herein. When entering the external links, it is best to read through the privacy policy of the website concerned.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND PAYMENT OF SALE OF GOODS TO CONSUMERS

(for an explanation of the information to be included, see the information provided above)

These general terms and conditions apply to all orders placed by the customer (hereinafter “the customer”) with the seller.

By using the website of the seller and / or placing orders, the customer accepts that these terms and conditions apply to every order placed by a visitor to the website www.lasheys.com. When visiting the website, the customer must explicitly accept that he accepts the present conditions and agrees with their applicability.

Only natural persons of 18 years or older, not under guardianship and not acting on behalf of a company, with a home address in Belgium can place an order.

The fact that goods are offered on the website www.lasheys.com at a specific time does not guarantee the customer that these goods are available at all times. The seller reserves the right to withdraw products at any time.

The seller reserves the right to change the general terms and conditions without prior notice to the customer.

1. Identity of the seller

Company name: LaShey’s

Legal form: Sole proprietorship
trading under the name: Shey Peral

Address of registered office: Eikenlei 107, 2690 Sint-Job-in-‘t-Goor, Belgium

Office and visiting address: Eikenlei 107, 2690 Sint-Job-in-‘t-Goor, Belgium

Telephone number: +32 3 344 69 29

Email address: info@lasheys.com

Accessibility: during office hours

Company number: 0633766326
VAT identification number: BE0633766326

2. Offer and assortment

Images are purely illustrative and decorative and may contain elements that are not included in the price or that deviate from the property.

The offer is valid while stocks last and can be changed at any time by the seller, it is always composed with the greatest possible care.

The seller cannot be held liable for the unavailability of a product.

However, it is possible that the information provided is incomplete, incorrect or not up-to-date. To avoid any misunderstanding, or to request further details regarding the products or the offer, the customer is requested to always contact the customer service of the seller in advance via info@lasheys.com

The seller is not liable in case of material errors, typesetting or printing errors. Obvious mistakes are not binding on the seller.

3. The right of withdrawal:

You have the right to withdraw from the contract within 14 days without giving any reason.

The withdrawal period expires 14 days after the day (1)

To exercise the right of withdrawal, you must inform us (2) of your decision to withdraw from the contract via an unambiguous statement (eg in writing by post, fax or e-mail). You can use the enclosed model withdrawal form for this, but you are not obliged to do so (3)

To comply with the withdrawal period, it is sufficient to send your communication regarding your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Consequences of the cancellation

If you revoke the agreement, you will immediately receive all payments that you have made up to that point, including delivery costs (with the exception of any additional costs resulting from your choice of a method of delivery other than the cheapest standard delivery offered by us) and at least no later than 14 days after we have been informed of your decision to withdraw from the contract. We will pay you back with the same payment method that you used for the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any case, you will not be charged for such reimbursement (4).

Instructions for filling in the form
Insert one of the following text in quotation marks here:
in the case of service contracts or contracts for the supply of water, gas or electricity, insofar as these are not made ready for sale in a limited volume or in a specific quantity, of district heating or of digital content that has not been supplied on a material medium:
“of the conclusion of the agreement”;
for sales contracts:
“on which you or a third party designated by you, who is not the carrier, obtain physical possession of the goods.”;
for agreements where the consumer has ordered several goods in the same order that are delivered separately:
“on which you or a third party designated by you, who is not the carrier, acquires physical possession of the last good.”;

for agreements concerning the delivery of a good consists of different shipments or parts:
“on which you or a third party designated by you, who is not the carrier, physically take possession of the last shipment or part.”;
for agreements concerning the regular delivery of goods during a certain period:
“on which you or a third party designated by you, who is not the carrier, acquires physical possession of the first good.”
Enter your name, home address and, if possible, your telephone number, fax and e-mail address.
If you offer the consumer the option to enter and send information about the revocation of the contract electronically via your website, you must enter the following text:
“You can also fill in the model form for withdrawal or any other clearly formulated statement electronically and send it through our website [enter web address]. If you use this option, we will immediately send you a confirmation of receipt on a durable data carrier (for example by e-mail) of your cancellation “.
For sales agreements where you have not offered to collect the goods yourself in case of withdrawal, you must enter the following text:
“We may wait with reimbursement until we have received the goods back, or you have demonstrated that you have sent back the goods, whichever is the earliest.”
If the consumer has received goods in connection with the agreement:
add :
“We will collect the goods.”, Or
“You must inform us or us of the goods without delay, but in any case no later than 14 days after the day on which you made the decision to cancel the agreement, [name and, if applicable, the address of return or hand over the person authorized by you to take delivery of the goods. You are on time if you return the goods before the 14-day period has expired. “;
add :
“We will bear the costs of returning the goods.”;
“The direct costs of returning the goods are for your account.”;
If, in the case of a distance contract, you do not offer to bear the costs of returning the goods, and because of their nature the goods cannot normally be returned by post:
“The direct costs of returning the goods, … EUR [enter the amount] are for your account.”;
or if the costs of returning the goods cannot reasonably be calculated in advance:
“The direct costs of returning the goods are for your account. The costs are estimated at a maximum of approximately … EUR [enter the amount].”,
or
If, in the case of an agreement concluded outside the sales premises, the goods cannot, by their nature, be returned in the normal way by post and are delivered to the consumer’s home address at the time of conclusion of the agreement: “We will deliver the goods at our expense. pick you up. “, and
add :
“You are only liable for the depreciation of the goods resulting from the use of the goods, which goes beyond what is necessary to determine the nature, characteristics and operation of the goods.”

In the case of an agreement for the provision of services or the supply of water, gas or electricity, insofar as these are not made ready for sale in limited volumes or in a specific quantity, or of district heating, insert the following text:
“If you have requested the provision of services or the supply of water / gas / electricity / district heating [delete as appropriate] to commence during the withdrawal period, you will pay an amount that is proportional to that at the time you has informed us that you canceled the agreement has already been delivered, compared to the full implementation of the agreement. ”

MODEL FORM WITHDRAWAL

(only complete and return this form if you want to cancel the contract)

On
[here the trader must enter his name, address and, if applicable, his fax and e-mail address]

I / We (*) share (*) hereby inform you that I / we (*) revoke / revoke our agreement concerning the sale of the following goods / delivery of the following service (*)
Ordered on (*) / Received on (*)
Consumer name (s)
Consumer address (s)
Date
Signature of consumer (s)
(Only when this form is submitted on paper)

(*) Delete where not applicable.

4. Refusing orders

The seller reserves the right to refuse orders in the following cases:

In the event of a serious suspicion of legal abuse or bad faith of the customer;
When determining an abnormal quantity of goods ordered;
When the supply is exhausted or when a good is no longer available *
When determining an invalid offer;
In case of force majeure.
5. Price of the good

The prices refer exclusively to the good as it is described verbally.

All prices are exclusive of VAT and all other taxes or fees to be borne by the customer.

Additional mandatory delivery, reservation, service, or other administrative costs are listed separately.

6. Purchase of goods

The products from the catalog can be purchased by selecting the desired product and then placing it in the shopping cart. If, after selecting the products, the customer wants to proceed with ordering the products that have been placed in the shopping cart, the customer must enter the required data in the next screen so that the agreement can be concluded. The Buyer must enter his personal details, an e-mail address and if necessary a second address for the delivery of the goods and also a telephone number where he can possibly be reached if questions or problems arise.

When paying with a credit card, the costs of the purchase are deducted after the agreement has been concluded.

7. Payment

In the event of non-payment of the invoice within the stipulated period, default interest will be charged from the first notice of default, equal to the statutory interest. In addition, a fixed compensation of 10% of the total invoice amount is due.

If the payment period is substantially exceeded, the seller reserves the right to unilaterally terminate the agreement without prejudice to the right to further compensation.

In the event of non-payment, the seller reserves the right to suspend further deliveries, services and services as long as the outstanding invoices have not been paid by the customer.

8. The method of payment – accepted payment methods

Cash on collection of the goods.

All types of online payment systems.

9. The method and term of delivery

The method of delivery is stated in the product information with the good.

Other provisions regarding delivery and delivery time: Orders are sent at the latest on the 1st working day after ordering, with the exception of announced vacations or absence. Delivery time depends on destination country.

The seller makes all reasonable efforts to deliver the goods within the period stated in the agreement. The customer acknowledges that the specified period has an indicative character. Unless otherwise agreed in writing, a delay in delivery cannot give rise to termination of the agreement or give rise to any compensation.

If the seller expects a delay in the delivery of the goods, the customer will be notified without delay. The seller will then come to an agreement with the customer regarding the appropriate measures. The planned execution or delivery period is suspended or extended due to frost, bad weather and supply problems.

The delivery dates specified by the seller are not binding and merely indicative. The delivery and / or execution times are therefore only provided for information purposes and are therefore not binding unless explicitly agreed upon between the parties. Delays in implementation can never give rise to a fine, compensation or termination of the agreement.

The seller cannot be held responsible for late delivery from one of his suppliers.

Orders will be delivered on the specified date to the specified address up to the front door – ground floor.

The risk of loss or damage is transferred at the moment of delivery of the goods to the customer.

Any event that occurs beyond the control of one of the parties, that is unforeseeable and not caused by negligence or willful misconduct or breach of legislation, will result in the contractual obligations of the party concerned being extinguished.

Any provisions regarding insurance:

10. Cancellation

In the event of cancellation of the agreement, the customer also owes a lump sum compensation amounting to 10% of the value of the order, with a minimum of € ……… .. and this explicitly subject to the possibility for the seller to claim higher compensation. If the agreement is canceled by the seller, he will owe the customer an equal compensation.

11. Warranty

The seller delivers to the customer an item that is in accordance with the agreement. The provisions regarding the legal guarantee obligation apply in accordance with Article 1649 bis of the Dutch Civil Code.

The customer benefits from the 2-year legal warranty. This guarantee only covers a lack of conformity that already existed when the goods were delivered. During these 2 years, the seller undertakes to replace or repair the defective good (or part thereof) free of charge.

The seller reserves the right to exchange the good if the costs for repair are disproportionate, or if a repair is impossible.

Defects that manifest after a period of 6 months after the delivery are not considered to be present at the time of delivery, unless the customer proves otherwise.

The legal guarantee never applies to defects that arise as a result of accidents, use of the property contrary to the purpose for which it was designed, aggravation of the condition due to negligence, falls, non-compliance with the instructions for use or manual, adjustments or changes. to the device, heavy use, incorrect assembly, poor maintenance, abnormal, commercial or incorrect use.

It also does not apply to goods with a shorter lifespan – such as for example wear goods n or goods with a shorter expiry date – or in the event of intervention by a third party not designated by the seller.

12. Retention of title

As long as the delivered goods have not been paid, they remain the property of the seller. The transfer of ownership of the goods that the seller delivers will therefore only take place if the goods have been paid in full and in full.

The customer will refrain from giving away unpaid goods, reselling them or disposing of them in any way.

The customer will take the necessary steps to inform third parties of the seller’s retention of title.

The customer is forbidden to pledge the goods delivered and / or to be delivered, to sell them to third parties or to dispose of them in any way whatsoever, as long as he has not met all his obligations towards the seller; the goods must be returned at the first reminder.

The seller reserves the right to assert the privilege of an unpaid seller on the goods sold vis-à-vis third parties, by completing the formalities set for this by the legislator.

The risk transfer takes place at the time of delivery of the goods.

13. Force majeure

The agreement can be terminated by both parties without any compensation in case of impossibility of implementation due to force majeure, strike, lock-out, strike, etc.

14. Complaints

For questions or complaints, the customer can contact the customer service of the seller as follows:

By e-mail via: info@lasheys.com
By telephone on: +32 3 344 69 29 on Mon, Tue, Thu, free from 10 a.m. to 5 p.m.
The European Commission provides an interactive website for online dispute resolution (ODR platform). The ODR platform is a central point of contact for consumers and entrepreneurs who want to resolve disputes arising from online transactions outside the court. The customer finds the ODR platform via the following web link: under this link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Complaints regarding the conformity or the visible defects with regard to the delivered goods and materials must be made by registered mail, within eight days after the termination of the work resp. the delivery of materials and in any case before commissioning.

The protest against the invoice must be submitted in writing within 30 days after the invoice date. You are always requested to state the date and number of the invoice.

Invoices that are not protested in writing and with motivation within 30 days of receipt will be considered accepted, both with regard to the statements of the invoices and the specifications of the delivered goods.

15. Seller’s liability

The seller can only be held liable for manifestly serious errors, intentional errors and gross negligence. The seller can in no way be obliged to compensate for indirect damage, economic damage or loss of profit that are the result of an infringement made by him against an obligation based on the agreement or these general terms and conditions. The seller’s liability will at all times be limited to the sum of the works as stated in the agreement.

16. Applicable law and competent courts

Belgian law applies to contracts concluded between the customer and the seller.

In the event of a dispute, only the courts of the place of residence of the customer or the court of the place where the agreement is executed are competent.

17. Divisibility clause

If one of the clauses in the present terms and conditions is declared void in application of a law, regulation or binding decision of a competent court, it will be held not to be written; however, the remaining clauses remain binding and valid. In the event that a clause or part thereof is found to be invalid, the clause (s) will be replaced by an attachment with an attachment in consultation with the customer.

18. Privacy

The seller undertakes to use customer data solely for the purpose of sending communications and / or for the correct completion of the contract.

The customer data is stored in the customer list of the seller and treated as strictly confidential information.

The customer has the right to request this data at any time, to correct it, to change it or to request the seller to stop using it.

The customer may refuse the seller to use his data to send him information. It is sufficient that the customer requests this in writing from the seller.